SHS-BAT

November 28, 2017

SHS1000/SHS800 Battery: 7.4 V, 5400 mAh